Birdy Birdy blink

Lep pozdrav v vse slovenske vrtce!

Letos smo lahko malo za šalo rekli, da je dokument Kurikulum za vrtce postal polnoleten. V vseh osemnajstih letih njegove rabe mi je bilo vedno žal, da v poglavju Načela uresničevanja ciljev ... ni bilo vsako posamezno načelo podrobneje razloženo. Res bi bil dokument za nekaj strani debelejši, toda praktikom bi se trdneje usidralo v zavest, da so načela integralni del izvedbenega kurikularnega procesa, ki se morajo v oddelku otrok uresničevati v vsakem trenutku vzgojno-izobraževalne prakse. Res je, da se da bistvo tudi sedaj razbrati iz strnjenih alinej pod vsakim načelom, a ob morebitnem posodabljanju dokumenta bi lahko z na- tančnejšo razlago odpravili tudi omenjeno pomanjkljivost ...

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2017, št. 5

Rubrika: Uredničin kotiček

Original vzg5